Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Inwestycje 2015 i 2016

Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich

W ub. r. rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla rewitalizacji miasta - przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie.

W 2015 r. zrealizowane zostały roboty budowlane we wschodniej i południowej części Rynku, polegające na:

 • przebudowie oświetlenia ulicznego,
 • wykonaniu iluminacji ratusza,
 • nawodnieniu terenów zielonych,
 • częściowa przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • włączeniu do kanalizacji deszczowej rur spustowych wszystkich przyległych budynków,
 • wbudowanie krawężników,
 • przeniesieniu pomnika,
 • budowie i przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych,
 • przebudowie nawierzchni placu,
 • nowe zasilanie energetycznego imprez wzdłuż ul. Poznańskiej w kierunku Biedronki,
 • posadzeniu drzew i krzewów.

Dodatkowo Wykonawca napotkał na niezinwentaryzowane kolizje starych urządzeń infrastruktury podziemnej t.j :

 • sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym, który nie został ujawniony na mapach geodezyjnych,
 • kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową,
 • studni kanalizacji deszczowej z siecią gazową.

Wykonawcą robót jest firma „ZBYLBRUK”  z Ząbkowic Śląskich.

Na ww. zakres w budżecie gminy w 2015 r. wydatkowano 2.485.0013 zł.

Na 2016 r. zaplanowano kontynuację prac na zachodniej części Placu. Pierwszym krokiem było rozebranie budynku kwiaciarni. Kolejne to wykonanie nawiewanie nawierzchni południowej pierzei. Zagospodarowany zostanie też teren placu i teren wokół kościoła. Zainstalowane zostaną również małą architektura i zieleń. Zaplanowane wydatki to 3.822.650 zł.

Rynek

 

Przebudowa ul. Podgórnej

W 2016 r. rozpocznie się przebudowa ul. Podgórnej (dolnej i górnej) na odcinku od Placu Powstańców do ul. Spokojnej. Wykonane zostaną nowa nawierzchnia, nowe chodniki i kanalizacja deszczowa. Planowane wydatki w 2016 r. wyniosą 1.682.543 zł.

 

Budowa drogi z Łoskonia Starego do Długiej Gośliny

W terminie od sierpnia do września 2015 r. firma INFRAKOM Sp. z o.o, zrealizowała roboty budowlane przy budowie drogi w Łoskoniu Starym. W wyniku realizacji inwestycji wykonano 131,5 mb jezdni o szer. 4 m z mieszanki mineralno asfaltowej oraz  wjazdy na posesji z kostki betonowej gr.8 cm. Koszt inwestycji wyniósł 130.000 zł z czego  24.375 zł  pochodziło z dofinansowania Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja drogi będzie kontynuowana w 2016 r. Zaplanowane wydatki to 100.000 zł.

 

Budowa ulic na Osiedlu 600-lecia

W okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. została wybudowana ul. Krokusowa wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, odwodnieniem, oznakowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. W listopadzie i grudniu 2015 r. zostały dodatkowo wykonane odcinki ulic Storczykowej i Irysowej. Całość prac zaplanowanych na br. wyniosła ok. 486.907 zł. Na budowę kanalizacji deszczowej w ww. ulicach gmina pozyskała częściowo umarzalną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Budowa ul. Kolejowej

Na wiosnę 2015 r. zakończono trwające półtora roku prace przy budowie ul. Kolejowej wraz z węzłem przesiadkowym. W ramach inwestycji wykonano:

- 670 mb nawierzchni, chodnika i ścieżki rowerowej

- 22 miejsca postojowe wraz z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych

- parking dla rowerów wraz z wiatami

- 3 zatoki autobusowe

- wiaty autobusowe

- oświetlenie

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowa

- przyłącza do budynku dworca

- oznakowanie pionowe i poziome

- zagospodarowanie terenu i nasadzenie zieleni

- roboty wykończeniowe i porządkowe

Całość robót kosztowała 4.157.650 zł.

Budowa chodnika w Wojnowie i oświetlenia

Na początku 2015 r. zakończono realizację budowy chodnika w Wojnowie oraz oświetlenia drogowego w Wojnowie, Nieszawce, Huciskach i Białęgach. Łączna wartość inwestycji to 362.934 zł, z czego dotacja UE z PROW wyniosła 220.622 zł.

 

Przebudowa rowu TR-133 na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Szkolnej

W 2015 r. częściowo przebudowano urządzenie wodne w postaci otwartego rowu melioracji szczegółowej TR-133 poprzez jego zamianę na drenokolektor o średnicy DW 60 m i długości 92 mb. Wykonawcą robót była Spółka Wodno-Melioracyjna „TROJANKA” z siedzibą w  Murowanej Goślinie. Zgodnie z umową wartość przewidzianych robót w 2015 rok wyniosła 40.000 zł.  - był to I etap realizacji. 

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa jakości życia użytkowników działek graniczących z rowem poprzez eliminację zalań i podtopień. W 2016 r. kontynuowana będzie przebudowa rowu na całej długości  od ul. Poznańskiej do ul. Szkolnej. Zaplanowane na 2016 r. wydatki to 100.000 zł.

 

odwodnienie BoduszewoOdwodnienie drogi w Boduszewie

W 2015 r. udało się również rozwiązać problem części mieszkańców Boduszewa, których posesje były  dotychczas zalewane z drogi i którzy mieli problem z ogromnymi rozlewiskami wody na drodze. W listopadzie i grudniu zostało wykonane odwodnienie drogi. Wartość prac wyniosła 74.883 zł.

 

Odwodnienie ul. Dolnej w Rakowni

Na wiosnę 2016 r. wykonane zostanie odwodnienie ul. Dolnej w Rakowni. Zlikwiduje to częste rozlewiska wodne, pojawiające się po opadach, powodujące od lat dużą uciążliwość dla mieszkańców tego terenu. Zaplanowany budżet na to zadanie to 155.500 zł.

Remiza w Białężynie

W 2015 r. rozpoczęto prace związane z kompleksową termomodernizacją remizy w Białężynie. Do chwili obecnej została przeprowadzona modernizacja kotłowni ze zmianą źródła ciepła z węgla na gaz oraz budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.

W 2016 r. prace będą kontynuowane w zakresie docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany poszycia dachowego.

Wartość prac zrealizowana w 2015 r. to 34.581 zł, a przewidziana na 2016 r. to 263.900 zł.

Gmina pozyskała na ww. cel promesę częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Remiza OSP UchorowoOSP Białężyn gaz 1

W ramach inwestycji wybudowano garaż dla wozu bojowego dla OSP w Uchorowie. Inwestycja kosztowała łącznie 61.312 zł.

 

Zespół pałacowo-parkowy w Murowanej Goślinie

W 2015 r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy Pałacu w Murowanej Goślinie. Ponadto rozebrano parkan okalający park od str. ul. Poznańskiej, założono trawniki, usunięto

niepotrzebne drzewa oraz wymieniono kosze na śmieci i wprowadzono tablice z regulaminem.

Łączna wartość wydatków wyniosła 111.750 zł.

W 2016 r. planowane jest dokonanie nasadzeń uzupełniających za kwotę 23.000 zł.

Na powyższe działania porządkujące w zieleni pozyskano z WFOŚiGW dotację w wysokości 19.000 zł.

Odwodnienie wokół boiska przy SP 1

W okresie wakacyjnym wykonane zostało odwodnienie terenu wokół boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Założone zostały również dodatkowe trawniki. Koszt robót wyniósł ok. 9.612 zł.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 - 600.000 zł

Na lata 2016-2017 zaplanowana została termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie (budynek dydaktyczny gimnazjum, łącznik oraz budynek sali gimnastycznej). W 2016 r. zaplanowano wydatki w wys. 600.000 zł, a w 2017 r. w wys. 630.000 zł.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie - 30.000 zł

Do połowy 2016 r. wykonane zostaną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci wewnętrznej budynków nr 11, 13 i 17 przy ul. Przemysłowej. Dzięki dofinansowaniu z Programu KPOŚK gmina poniesie koszt maksymalnie 30.000 zł.

Dotacja na remont komisariatu

W 2015 r. Gmina Murowana Goślina przekazała na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 30.000 zł na cel remontu komisariatu. Wykonane zostały remont 2 pomieszczeń biurowych oraz zapewniono w ciągach komunikacyjnych strefy bezpieczeństwa.

W 2016 r. Gmina planuje przekazać dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku komisariatu, z przeznaczeniem w pierwszej kolejności na remont części wspólnych obiektu tj. klatka schodowa, korytarz i toalety

Ponadto w 2015 r. opracowano dokumentacje techniczne dla następujących inwestycji:

 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie - 8.903 zł
 • Budowa podjazdu do Przedszkola "Słoneczko" - 4.674 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w ul. Oleńki - 4.182 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach - 10.000 zł
 • Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2 (Słoneczna, Tęczowa, Promienista, Kwiatowa) - 17.000 zł
 • Budowa ulic w Przebędowie (Szklarska, Rzemieślnicza) - 23.909 zł
 • Przebudowa ul. Przemysłowej  - 21.525 zł
 • Przebudowa ul. Szkolnej - projekt kanalizacji deszczowej - 20.295 zł
 • Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 (dworce w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi, układy komunikacyjne wokół dworców i przystanków kolejowych, projekty ulic: Podbipięty, Kmicica, Graszyńskiego, Brackiej) - 440.893 zł, z czego dotacja z WRPO wyniosła 147.600 zł

 

W 2016 r. opracowane zostaną następujące dokumentacje techniczne:

 • Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kontynuacja) - 13.670 zł
 • Budowa ulic na Osiedlu Samorządowym nr 3 - 22.355 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie - 20.000 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego w ul. Podkomorzego - 4.500 zł

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl