Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniom.

 1. Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe (dobrowolne), wypadkowe.
 2. Ubezpieczenia zdrowotne.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudniająca przy prowadzeniu tej działalności inne osoby zobowiązana jest do opłacania składek na:

 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy.

 

Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w ZUS ma do dyspozycji następujące formularze:

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej zarówno w zakresie ubezpieczenia społecznego, jak i zdrowotnego,
ZUZ ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenie firmy w ZUS-ie nie podlega opłacie.

 

Terminy opłacania składek:

a) do 10-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników,
b) do 15-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

W celu dokonania zgłoszenia w ZUS przedsiębiorca musi posiadać następujące dokumenty:

 1. dokument tożsamości,
 2. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),
 3. kopia decyzji o nadaniu numeru NIP (oryginał do wglądu),
 4. numer firmowego rachunku bankowego,
 5. w przypadku zatrudniania pracowników – dane wszystkich pracowników, obejmujące w szczególności ich numery PESEL i NIP.

 

Podstawowa stawka składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców stanowi 60% średniego wynagrodzenia krajowego.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają prawo do skorzystania z ulgi w zakresie wysokości składek ZUS. Z ulgi tej można korzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z ulgi w tym zakresie są:

 • przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 roku,
 • przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na stronie www.zus.pl

 

Przydatne adresy i telefony:

II Oddział ZUS w Poznaniu
61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31
tel. 61 874 53 11, fax 61 877 28 50
Zasięg terytorialny:
Miasto Poznań – dzielnice: Nowe Miasto
Gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

 • podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność gospodarczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
 • złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej wykonywaniu,
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje rolników (ich domowników), którzy jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej: podejmą z dniem 31 marca 2009 roku prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, zawieszą, a następnie wznowią jej wykonywanie, bądź zmienią rodzaj lub przedmiot wykonywanej działalności według PKD, że zgodnie z zasadami określonymi przywołanymi przepisami, aby złożyć oświadczenie w sprawie kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników wystarczy udać się do organu ewidencyjnego i odpowiednio wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek ten umożliwia m.in. zgłoszenie zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioski te oraz stosowne zaświadczenia organów ewidencyjnych będą podstawą do podejmowania przez terenowe jednostki Kasy rozstrzygnięć, czy wnioskodawcy nadal będą spełniali warunki do kontynuowania podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Złożenie wniosku w sprawach dotyczących zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej wymagane jest z kolei do ustalenia przez Kasę, czy wnioskodawca będzie nadal zobowiązany do opłacania składek w ich podwójnej wysokości.

W przedmiotowym wniosku CEIDG-1, dotyczącym wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, osoby zainteresowane powinny wypełnić odpowiednio rubrykę: „Dane dla potrzeb KRUS”.

Przydatne adresy i telefony:

Centrala KRUS w Warszawie
Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel. 22 592 64 00, 22 592 65 90

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
ul. Święty Marcin 46/50
61-807 Poznań
tel. 61 852 50 13, 852 50 09, fax 61 853 09 21
e-mail: poznan@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl