Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacje dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu  lub poza miejscem sprzedaży reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (aktualna podstawa prawna: Dz. U. z 2016 roku poz. 487).

Do wniosku o wydanie zezwolenia zgodnie z art. 18.1. ust. 6 cytowanej ustawy należy dołączyć następujące dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym  lub urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 23):

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową  napojów alkoholowych,
 • w terminach do  dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości (art. 111 ust. 2):

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (art.111 ust. 8).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma ustawowy obowiązek:

 • złożenia do 31 stycznia, każdego roku obowiązywania zezwolenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4),
 • dokonania na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7).

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu bez względu  na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady uległy zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia  wymienionych wyżej obowiązków w późniejszych terminach. I tak:

 1. Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu czyli od 31 stycznia danego roku, pod warunkiem, że jednocześnie dokona opłaty w wysokości 30 % podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
 2. Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej opłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia wyliczonej dla danego roku.
  Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku, którego roczna wartość sprzedaży  nie przekroczyła ustawowych progów określonych w art.111 ust. 5, będzie zobowiązany  wpłacić 30 % opłaty podstawowej dla danego rodzaju zezwolenia.
  Natomiast, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, którego roczna wartość  przekroczyła ustawowe progi, będzie zobowiązany wpłacić 30 % opłaty podwyższonej określonej w art.111 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (art. 18.1 ust. 8).

Formularze do pobrania

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl