Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 • sesja Rady Miejskiej

19 września br. odbyła się XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych (nieobecny Leszek Sommerfeld). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Ogrodnik złożyła wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2018, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Przewodnicząca uzasadniła wniosek tym, że obniżenie wysokości wynagrodzenia za inkaso nie było konsultowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zielone Wzgórza”. Projekt został wycofany z porządku obrad 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Klub Radnych Razem dla Murowanej Gośliny). Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zwiększa się o kwotę 459.839,22 zł do kwoty 63.495.069,60 zł. Kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 459.839,22 zł do kwoty 64.999.351,60  zł.  „Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 1 radny był „przeciw” (Klub Radnych Nowoczesny Rozwój Ziemi Goślińskiej).

2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036.

Uchwała została podjęta 13 głosami „za” przy jednym głosie „przeciw” (Klub Radnych Nowoczesny Rozwój Ziemi Goślińskiej).

Kolejne uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

Uchwalone stawki podatkowe wynoszą:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²  powierzchni - 0,90 zł,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,63 zł,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,47 zł,
 1. od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - od 1m² powierzchni użytkowej - 0,76 zł,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 20,30 zł,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 10,80 zł,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej - 4,70 zł,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej:
 • od budynków gospodarczych 5,00 zł,
 • od garaży wolnostojących 5,00 zł,
 • od budynków letniskowych 7,77 zł,
 • od innych pozostałych 7,77 zł.
 1. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

4. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2018.

Opłata od posiadania psów wynosi rocznie 52 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

 1. właścicieli psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
 2. właścicieli psa, który został trwale oznaczony elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem-chipem).

 

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.

 

6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/189/12016 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XX/186/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XVIII/162/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina”.

 

Zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych, budowę dróg czy ścieżek rowerowych.

 

7. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowni, dla działki nr 158/12.

Celem opracowania planu jest dopuszczenie lokalizacji zbiornika wodnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbipięty w Murowanej Goślinie.

Plan opracowuje się w celu ukształtowania zespołu zabudowy o czytelnej kompozycji urbanistycznej, z uregulowaną obsługą komunikacyjną i wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę techniczną.

 

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 45/1 w Łoskoniu Starym.

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

10. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie.

Zmiana dotyczy przeznaczenia terenu rolnego na teren zabudowy produkcyjno-usługowej, co zgodnie z wnioskiem właściciela ma umożliwić produkcję wyrobów masarskich i prowadzenie sklepu wędliniarskiego.

 

11. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie, Uchorowie i Łoskoniu Starym.

Opracowanie zmiany studium dla terenu położonego w Mściszewie, Starczanowie i Uchorowie związane jest z koniecznością uwzględnienia obecnego stanu prawnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zmiana dla terenu położonego w Łoskoniu Starym ma na celu zmniejszenie minimalnej powierzchni działki budowlanej.

 

12. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 420/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie ma na celu zmianę terenów oświatowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) ma na celu jej przeznaczenie zgodnie z jej stanem faktycznym – pod ogrody działkowe.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie ma na celu wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

13. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.

Należało uchylić uchwałę Nr XXXVII/250/2016 w związku z informacją od Gminy Oborniki, że środki na realizację zadania w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach nie będą wydatkowane w 2017 roku.

 

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.murowana-goslina.pl

Joanna Witkowska
podinspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.witkowska@murowana-goslina.pl

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Nabór wniosków o dofinansowanie