Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawowe informacje o Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Transkrypcja filmu o Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.


Witamy Państwa w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Gmina Murowana Goślina leży w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Nasz Urząd mieści się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 500 metrów.

Budynek A (Ratusz) znajduje się przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, Budynek B przy ulicy Poznańskiej 18.
W Ratuszu, na 1 piętrze, urzęduje burmistrz, jego zastępca oraz sekretarz gminy.  Na parterze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Zgłaszamy tu urodzenie dziecka i zgony, ustalamy termin ślubu cywilnego, składamy wnioski i odbieramy nowe dowody osobiste. Tuż obok znajduje się Sala Ślubów.

Kancelaria, to pokój nr 3, tutaj składamy wszystkie dokumenty, podania i wnioski, które chcemy załatwić w Urzędzie. Możemy tu potwierdzić Profil Zaufany oraz złożyć dokumenty związane z działalnością gospodarczą.

Pokoje nr 5 i 6 (znajdują się obok windy) tu mieści się Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który zajmuje się głównie zarządzaniem lokalowym zasobem gminy, wydawaniem decyzji środowiskowych, utrzymaniem zieleni w granicach miasta oraz sprawami związanymi z wycinką drzew i usuwaniem azbestu. Zajmuje się również realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymaniem obiektów sportowo- rekreacyjnych oraz organizacją lokalnego transportu zbiorowego.

Pokój nr 7, tutaj przyjmuje Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, który zajmuje się m.in. rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, przyjmowaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Do pokoju nr 14, do Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego przychodzimy, gdy chcemy ustalić warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Prowadzone są tu procedury związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pracownicy tego referatu prowadzą i stale aktualizują rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i realizacji roszczeń odszkodowawczych.

Pietro wyżej - Biuro Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego oraz Stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową powinny korzystać z wejścia od tyłu budynku. Dojazd od strony Przychodni Lekarza Rodzinnego. Są tam miejsca parkingowe, a zaraz przy drzwiach wejściowych znajduje się winda.

Na tym poziomie działa Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzanie Drogami. To tu rozpatrywane są m.in. wnioski o zajęcie pasa drogowego. Dział ten nadzoruje i koordynuje: plany rozwoju lokalnego, plany rewitalizacji, koncepcję przyszłych inwestycji drogowych (chodników, terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych), budynków, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, realizacją remontów dróg i chodników, realizacją inwestycji gminnych a także sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów gminnych – odśnieżaniem.

Budynek B, położony przy ul. Poznańskiej 18, oddalony jest około 500 metrów od ratusza, w kierunku Poznania. Na parterze Referat Podatków i Opłat Lokalnych. Podatnicy najczęściej składają: informacje i deklaracje podatkowe, oświadczenia o posiadaniu psów, wnioski o wydanie zaświadczeń podatkowych np. o niezaleganiu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego oraz statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego, a także wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wyjaśniają kwestię zaległości podatkowych oraz wpłat dokonywanych na poczet podatków i opłat lokalnych.

Znajduje się tu również  Referat Organizacyjny, prowadzący sprawy związane ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu oraz Biuro Komunikacji Społecznej, gdzie m.in. redakcja Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, który trafia do Państwa bezpłatnie około 6 razy w roku. Biuro Komunikacji Społecznej zajmuje się także sprawami sołectw i kontaktem z sołtysami. Jego zadaniem jest informowanie mieszkańców oraz dziennikarzy o działalności władz gminy oraz planach i imprezach. Biuro organizuje lub współorganizuje festyny i imprezy promocyjne.

Na piętrze urzędują pracownicy Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych. Tu właśnie współpodejmowane są decyzje o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. Osoby powyżej 60. roku życia mogą tu złożyć wniosek o Kartę seniora.

Tu urzęduje Skarbnik Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz działają referaty związane z finansowaniem przedsięwzięć: Referat Gospodarki Finansowej, Biuro Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu.

W budynku B znajduje się również Biuro Rady Miejskiej. Rada Miejska w Murowanej Goślinie składa się z 15 reprezentantów lokalnej społeczności. Radni pracują w czterech komisjach: Gospodarczej, Oświatowo-Społecznej, Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni obradują na posiedzeniach komisji i sesjach. Średnio w roku odbywa się 10 sesji Rady, na których podejmowane są decyzje ważne dla Gminy.

Straż Miejska swoją siedzibę ma w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Kutrzeby 3, na osiedlu Zielone Wzgórza. Zapewnia wszystkim mieszkańcom porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Kontakt do nas: Skrzynka gmina@murowana-goslina.pl 

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego proszone są o wysłanie pod ten adres maila z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy, spotkanie zostanie umówione na określony termin. Powtarzamy gmina@murowana-goslina.pl

Nr telefonu na centralę 61 8923 600.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Aktualizacja: listopad 2020 r.

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Szczepienie przeciw COVID-19: gov.pl/szczepimysie lub infolinia 989