Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XL Sesja Rady Miejskiej

  • Sesja Rady Miejskiej

6 lutego 2018 r. odbyła się czterdziesta Sesja Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Uczestniczyło w niej 14 radnych (nieobecny radny Leszek Sommerfeld). Rada podjęła następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok zwiększa się o kwotę 648.696,77 zł do kwoty 71.136.143,30 zł. Kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.638.696,77 zł do kwoty 74.074.654,22 zł.
Uchwała została przyjęta 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
2.     Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2018 – 2036.
13 radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały, 1 radny był „przeciw”.
3.    Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Uchwała określa warunki emisji obligacji, której celem jest pokrycie deficytu budżetowego zapisanego w uchwale budżetowej na 2018 rok oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Wykup wyemitowanych emisji nastąpi w latach 2029-2031.
 „Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 1 radny był „przeciw”.
4.    Uchwała w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz.
Gmina Murowana Goślina przekaże na wykonanie zadania środki finansowe w łącznej kwocie nie większej niż 525.000,00 zł w latach 2018-2020.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5.    Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.
Podnosi się kapitał zakładowy spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. o kwotę 300.000,00 zł poprzez wniesienie doz spółki wkładu pieniężnego w kwocie 300.000,00 zł.
Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Kolejne uchwały Rada podejmowała jednogłośnie.
6.    Uchwała w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Lokalny Program Rewitalizacji to działanie dla przekształcenia przestrzeni zdegradowanych
i niedoinwestowanych, co pozwoli na podwyższenie standardów oraz zasad kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów i obsługi w zakresie infrastruktury technicznej podnoszącej jakość życia mieszkańców.
7.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34 przy ul. Nowej w Murowanej Goślinie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu poprawę możliwości inwestycyjnych działki nr 34 w Murowanej Goślinie poprzez rezygnację z pasa infrastruktury technicznej, wyznaczonego wzdłuż południowej granicy działki w obecnie obowiązującym planie.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kochanowskiego w Murowanej Goślinie jest konieczność kompleksowego rozwiązania miejsc parkingowych dla zabudowy kwartału.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 8/3 w Rakowni.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu pod drogę publiczną, a następnie pozyskanie jej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu poprawę możliwości inwestycyjnych terenu.
11.    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt za 2018 rok.
Program określa obowiązki gminy oraz zasady prowadzenia działań w zakresie:
    opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami,
    opieki nad zwierzętami dzikimi, poszkodowanymi w wyniku zdarzeń komunikacyjnych lub przebywającymi na terenach zabudowanych,
    odławiania i umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
    zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i dziko żyjącym poszkodowanym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych,
    ograniczania wzrostu populacji zwierząt bezdomnych,
    współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt.
12.    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sonowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Program omawia:
    charakterystykę barszczu Sosnowskiego,
    instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu zabiegów związanych ze zwalczeniem barszczu Sosnowskiego,
    metody zwalczania,
    inwentaryzację skupisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Murowana Goślina,
    harmonogram działań mających na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Murowana Goślina,
    zagrożenia realizacji Programu.
13.    Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska miejskiego w Murowanej Goślinie.
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska dla wszystkich użytkowników. Nakłada na osoby korzystające z obiektu obowiązek stosowania określonych norm i zasad, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie określonego standardu kultury społecznej.
14.    Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Przebędowie i Murowanej Goślinie.
Nadaje się nazwy ulic: Pszczelna i Sadowa planowanym drogom wewnętrznym na osiedlu mieszkaniowym w Przebędowie. Nadaje się nazwę ulicy Tartaczna drodze gminnej położonej na terenie starego tartaku w Murowanej Goślinie.
15.    Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Murowanej Goślinie.
Dotychczasową nazwę ulicy Kościelna zmienia się na ulicę Księdza Romana Kosteckiego.
„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Kolejne uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
16.    Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina.
Uchwała dostosowuje zapisy do zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
17.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Ogłasza się tekst jednolity Statutu Miasta i Gminy przyjętego Uchwałą Nr XXXV/250/2013 z dnia
23 kwietnia 2013 r. z uwzględnieniem zmian przyjętych przez Radę w 2015 r., 2016 r. i 2017 r.
18.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy – modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.
W związku z informacją uzyskaną od Urzędu Miejskiego w Obornikach dot. współfinansowania budowy – modernizacji schroniska, po przeliczeniu kwoty zaoferowanej przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, zależy zwiększyć pomoc finansową.
Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.murowana-goslina.pl

Joanna Witkowska
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.witkowska@murowana-goslina.pl

 

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl