Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

IV Sesja Rady Miejskiej

  • IV Sesja Rady Miejskiej

18 grudnia 2018 r. odbyła się IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, w której uczestniczyli wszyscy radni.

Najważniejszymi punktami w porządku obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036 oraz uchwalenie uchwały budżetowej na 2019 r.

Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze kwoty i założenia projektów uchwał wraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Pozytywną opinię jednogłośnie wydały także komisje – Gospodarcza i Oświatowo-Społeczna podczas wspólnego posiedzenia w dniu 27 listopada 2018 r. W związku z tym, że projekt budżetu składa się Radzie do 15 listopada, zachodziła konieczność wprowadzenia autopoprawek do projektów uchwał uwzględniających potrzeby gminy.
Łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok ustala się na kwotę 66.689.932,88 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na 2019 rok wynosi 66.631.670,38 zł.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036 oraz uchwałę budżetową na 2019 r.

W dalszej części sesji Rada podjęła następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok 70.817.682,34 zł zmniejsza się o kwotę 75.598,98 zł do kwoty 70.742.263,36 zł. Łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok 73.919.189,87 zł zmniejsza się o kwotę 193.778,98 zł do kwoty 73.725.410,89 zł. Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Kolejne uchwały zostały podjęte 15 głosami „za”.

2.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036.
3.    Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/437/2018 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina – etap I”.
Na realizację przedsięwzięcia została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotacja.
4.    Uchwała w sprawie powierzenia zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Murowana Goślina w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Wraz z nową kadencją samorządową zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały dot. reprezentowania gminy Murowana Goślina w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Aglomeracji Poznańskiej”.

5.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
na okres 1 roku części pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia
w Murowanej Goślinie.
6.    Uchwała w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwo gazowe dla terenu Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2033”.
Zakres projektu założeń obejmuje:
    ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,
    przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
    możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego
    zakres współpracy z innymi gminami.
7.    Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki 758 w Murowanej Goślinie.
Opracowanie zmiany studium ma na celu umożliwienie dalszego rozwoju istniejącej bazy transportowej.

8.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie.
Celem opracowania planu jest umożliwienie lokalizacji ogniw fotowoltaicznych, a także wskazanie zasad zagospodarowania na terenie zabudowy zagrodowej, wyznaczonym w pasie 170 m od drogi powiatowej.

9.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Plan opracowany został w celu zmiany parametrów dotyczących sposobu realizacji miejsc postojowych dla wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej oraz terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

10.    Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina oraz planów miejscowych.
Burmistrz Miasta i Gminy dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenił postępy w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracował propozycje do wieloletniego programu ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach oraz wniosków
w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

11.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku.
Przystąpienie do opracowania zmiany studium ma na celu umożliwienie eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Głebocko KR”.

12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania budowy-modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.
W związku z koniecznością zastosowania zamiennych lub dodatkowych rozwiązań materiałowych/technologicznych przy budowie schroniska należy zwiększyć pomoc finansową . Gmina Murowana Goślina przekaże na wykonanie zadania środki finansowe w kwocie nie większej niż 226.935,12 zł.

13.    Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Murowana Goślina.
Decyzją Burmistrza od dnia 1 stycznia 2019 r. zostaje zwiększona kwota dotacji na dziecko uczęszczające do żłobka z kwoty 200,00 zł do kwoty 300,00 zł.

14.    Uchwała w sprawie powołania Rady Oświatowej.
Zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania oświaty w Gminie Murowana Goślina oraz zmiany przepisów w zakresie oświaty w ostatnich latach stanowią uzasadnienie do podjęcia działań  w celu powołania rady oświatowej w miejsce dotychczas funkcjonującej  i nadania jej nowego regulaminu.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”.

15.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2021.
Program przedstawia kierunki działań zmierzających do utworzenia dogodnych warunków dla rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.
Wszyscy radni opowiedzieli się za podjęciem uchwały.

16.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina
na 2019 rok.
Celem programu jest:
    zapewnienie ciągłości działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym
i doradczym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
    propagowanie trzeźwości i abstynencji w społeczności lokalnej,
    zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz zapobieganie powstawaniu nowych.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 1 radny był „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
17.    Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Podjęcie uchwały umożliwi otrzymanie przez gminy dotacji z programu rządowego na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, do wysokości 150% kryterium. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

18.    Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Uchwała została podjęta 15 głosami „za”.

19.    Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa , a także umożliwi osobom i rodzinom zabezpieczeniem potrzeb żywieniowych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

20.    Uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej.
W związku ze złożoną przez radnego Przemysława Popiaka rezygnacją z członkostwa w Komisji Oświatowo-Społecznej zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały
ze składem osobowym Komisji. Radny pozostaje członkiem Komisji Gospodarczej. Uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.

21.    Uchwała w sprawie zmiany wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina.
Po zmianie od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały zryczałtowane miesięczne diety w wysokości:
    dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 99% maksymalnej wysokości diety wyznaczonej przepisami prawa dla gmin od 15.000 do 100.000 mieszkańców,
    dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 90% diety Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    dla przewodniczących stałych komisji w wysokości 75% diety Przewodniczącego Rady Miejskiej,
    dla radnych w wysokości 51% diety Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Uchwała została podjęta 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
22.    Uchwała w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2019 rok.
W przyszłym roku zaplanowano sesje Rady Miejskiej w następujących terminach:
19 marca 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 17 czerwca 2019 r., 17 września 2019 r.,
29 października 2019 r., 17 grudnia 2019 r., 21 stycznia 2020 r. Wszyscy radni opowiedzieli się za podjęciem uchwały.

23.    Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie na 2019 rok.
Komisja Rewizyjna w 2019 r. zamierza przeprowadzić kontrole działalności Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie:
    zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg gminnych, osiedlowych
i wiejskich oraz chodników i placów,
    zadań związanych z bezpieczeństwem publicznych (Straż Miejska, Straż Pożarna i współpraca z policją),
    analizy wykonania budżetu za 2018 rok,
    analizy kosztów przynależności gminy do związków i stowarzyszeń ponadgminnych,
    realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie ulg dla właścicieli posesji realizujących program rewitalizacji oraz odnowy elewacji w starej części miasta,
    oceny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    kontroli postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych,
    zaawansowania inwestycji gminnych na rok 2019 przez gminę oraz realizacji zdań podjętych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego
    realizacji budżetu Miasta i Gminy w I półroczu 2019 roku,
    zasad udzielania subwencji dla przedszkoli niepublicznych. System kontroli,
    efektywności funkcjonowania transportu wewnątrzgminnego,
    informacji dotyczącej skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta i Gminy
w 2019 roku,
    działań realizowanych w ramach opieki zdrowotnej na terenie gminy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
24.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
na zadanie z zakresu ochrony zdrowia.
Udziela się w 2019 roku z budżetu Gminy pomocy finansowej w wysokości 27.176,00 zł Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień. Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały”.

25.    Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Mg Sport
i Nieruchomości Sp.z.o.o.
Rada Miejska wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki
MG Sport i Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Murowanej Goślinie o kwotę 100.000,00 zł  poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w kwocie 100.000 zł.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Stosunkiem głosów 4 „za”, 10 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7 i 22/8 w Łoskoniu Starym nie została podjęta.


Pod wskazanymi adresami znajdują się:
    wyniki imiennego głosowania http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/449733/wykaz_glosowan_imiennych_na_iv_zwyczajnej_sesji_rady_miejskiej_w
    treść podjętych uchwał  http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11715/wiadomosc/444396/uchwaly_rady_miejskiej_link
    transmisja z obrad https://www.youtube.com/watch?v=KVasLA10WvU

Joanna Witkowska
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.witkowska@murowana-goslina.pl

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl