Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Urzędu

Klauzula informacyjna dotycząca wniosków (formularzy) stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy

O ile we wniosku (formularzu) nie określono inaczej i nie została podana osobna klauzula informacyjna, to Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wydania decyzji administracyjnej lub realizacji usługi publicznej. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.).

Jeśli wynika to z przepisów prawa, to podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a w innych sprawach - dobrowolne, ale wymagane w celu realizacji złożonego wniosku.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9,
62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu uprawnienia do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych jeżeli są błędne, nieaktualne lub niekompletne;
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne.
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Na podstawie podanych danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

***

Monitoring wizyjny w budynkach Urzędu Miasta i Gminy

Monitoring wizyjny jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Rejestracja obrazu obejmująca obszar przestrzeni publicznej oraz pomieszczenia budynków stanowiących mienie gminy i teren wokół tych budynków, jest stosowana w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych poprzez uprawnione przepisami prawa organy ścigania. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy ścigania. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, jednak nie dłuższy niż czas wskazany w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

***

Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta i Gminy

Dane kontaktowe: Dominik Kowal, tel. 61 8923 600 wew. 651
e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl
Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

  

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl