Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Urzędu

  1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję.
  4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f polegający na prowadzeniu korespondencji.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO
   5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO;
   6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
   7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.
  9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Klauzula informacyjna dotycząca wniosków (formularzy) stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy

O ile we wniosku (formularzu) nie określono inaczej i nie została podana osobna klauzula informacyjna, to Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, wydania decyzji administracyjnej lub realizacji usługi publicznej. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.).

Jeśli wynika to z przepisów prawa, to podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a w innych sprawach - dobrowolne, ale wymagane w celu realizacji złożonego wniosku.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marek Puś, tel. 884 644 007, mail: inspektor@cbi24.pl

Z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu uprawnienia do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych jeżeli są błędne, nieaktualne lub niekompletne;
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne.
Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Na podstawie podanych danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

***

Monitoring wizyjny w budynkach Urzędu Miasta i Gminy

Monitoring wizyjny jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). Rejestracja obrazu obejmująca obszar przestrzeni publicznej oraz pomieszczenia budynków stanowiących mienie gminy i teren wokół tych budynków, jest stosowana w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dn. 08.03.1990 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marek Puś, tel. 884 644 007, mail: inspektor@cbi24.pl

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych poprzez uprawnione przepisami prawa organy ścigania. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy ścigania. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, jednak nie dłuższy niż czas wskazany w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

***

Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miasta i Gminy

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marek Puś, tel. 884 644 007, mail: inspektor@cbi24.pl
Urząd Miasta i Gminy
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Organ nadzorczy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

  

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl