Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Murowana Goślina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Murowana Goślina - Urzędu Miasta i Gminy.

Data publikacji strony internetowej: 2002-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Pliki PDF ze zeskanowanymi dokumentami, których autorami są inne instytucje lub podmioty. (powód: Pliki nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny składający deklarację - wyłączenie z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 2. Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym. Tekst alternatywny dla grafik i zdjęć będzie dodawany w treściach od 23 września 2020 r.
 3. Nie wszystkie nagrane materiały filmowe i inne multimedia zawierają transkrypcję i audiodeskrypcję. Materiały filmowe publikowane po 23 września 2020 r. na stronie zostaną zaopatrzone w transkrypcję i audiodeskrypcję. (powód: Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę. Materiały filmowe i inne multimedia zawierające transkrypcję i audiodeskrypcję dostępne są na stronie www.youtube.com/@MurowanaGoslina).
 4. Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
 5. Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF (brak oznaczonych tagów struktury dokumentu lub skany dokumentów). Pliki w formacie PDF będą w miarę możliwości technicznych tworzone zgodnie ze standardami dostępności od 23 września 2020 r.
 6. Kontrast kolorystyki elementów może być niewystarczający.
 7. Nie wszystkie odnośniki do stron na serwerach nie podlegających Gminie Murowana Goślina mają informację na temat otwierania linku w nowej zakładce przeglądarki internetowej.
 8. Inne dokumenty lub treści. (powód: Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., o ile ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego, są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 9. Mapy, mapy interaktywne, w tym geoportale. (powód: Mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku dostępności przez ustawę.)
 10. Nie wszystkie artykuły posiadają w treści listy nieuporządkowane lub uporządkowane.

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2020-03-31. Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano dnia: 2023-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej. Dodatkowo dostępne są następujące skróty klawiszowe (z poniższymi zastrzeżeniami):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia powyższych klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows (prosimy wybierać cyfry znajdujące się w górnej części klawiatury)
  • Mozilla Firefox: Shift + lewy Alt + litera/cyfra,
  • Edge: lewy Alt + litera/cyfra,
  • Google Chrome/Brave: lewy Alt + litera/cyfra,
  • Opera: lewy Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts).
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra,
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra,
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts).
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra,
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra,
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter,
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra,
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • ePUAP Urzędu Miasta i Gminy
 • adres do korespondencji:
  Dostępność cyfrowa
  Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
  pl. Powstańców Wielkopolskich 9
  62-095 Murowana Goślina
 • telefon: 61 8923 600
 • adres poczty elektronicznej: dostepnosc@murowana-goslina.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewniania dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów jest rozpatrywane zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej.

Postępowanie odwoławcze

Skargi można składać poprzez ePUAP Urzędu Miasta i Gminy lub korespondencyjnie na adres:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina.

Skargi są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:

I. BUDYNEK A – PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9 – RATUSZ

Główne wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na schody.

Budynek wyposażony jest w windę, toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie -1, tablicę wizualną informującą o rozmieszczeniu biur. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest od strony parkingu na ul. Dworcowej.

W obrębie budynku Urzędu na ogólnodostępnym parkingu znajdują się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

PRZYZIEMIE – POZIOM -1
Referat Budowlano – Inwestycyjny i Zarządzania Drogami

PARTER - POZIOM 0
Kancelaria
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu Publicznego

PIĘTRO I – POZIOM 1
Sekretariat
Burmistrz
Sekretarz
Referat Planowania Przestrzennego

PODDASZE – POZIOM 2
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

II. BUDYNEK B – UL. POZNAŃSKA 18

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się tablica wizualna z informacją o rozmieszczeniu biur, możliwe jest wejście z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością ruchową poruszająca się na wózku inwalidzkim chcąca skorzystać z usług urzędu proszona jest o skorzystanie z dzwonka domofonu znajdującego się przy wejściu do budynku, po prawej stronie schodów. Naciśnięcie dzwonka spowoduje przywołanie dyżurnego pracownika do osoby oczekującej, która ustali cel przybycia i wskaże miejsce załatwienia sprawy.

Obsługa osoby z niepełnosprawnością ruchową odbędzie się w budynku C oddalonym o ok. 40 m, posiadającym ułatwiony dostęp do budynku (podjazd z lewej strony schodów). Z boku budynku znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami. 

PARTER
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Organizacyjny
Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami


PIĘTRO I
Referat Gospodarki Finansowej
Biuro Planowania, Analiz i Kontroli Budżetu
Referat Oświaty
Referat Promocji

III. BUDYNEK C – UL. POZNAŃSKA 16 – BIBLIOTEKA

Budynek wyposażony w podjazd z lewej strony schodów. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się obok budynku.

Parter budynku bez barier architektonicznych, toaleta dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami.

PARTER
Biuro Gospodarki Odpadami
Sala Ślubów / sala konferencyjna
Sala Sesyjna Rady Miejskiej

IV. BUDYNEK D – UL. GEN. T. KUTRZEBY

Miejsce siedziby Straży Miejskiej nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze względu na lokalizację – piwnica budynku szkoły podstawowej.

PRZYZIEMIE – POZIOM -1
Straż Miejska

 

Zdjęcia dostępności architektonicznej

 • Budynek A - wejście od strony placu Powstańców Wielkopolskich
 • Budynek A - wejście od strony parkingu na ul. Dworcowej
 • Budynek B - ul. Poznańska 18
 • Domofon przed budynkiem B
 • Parking przed budynkami B i C - ul. Poznańska
 • Budynek C – ul. Poznańska 16 (Biblioteka)

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby, które potrzebują tłumacza języka migowego mogą skorzystać z usługi bezpłatnego tłumacza online Polskiego języka migowego na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl/pjm

Inną możliwością jest wysłanie pod adres e-mail: gmina@murowana-goslina.pl wiadomości z tematem wizyty i krótkim opisem sprawy. Spotkanie zostanie umówione na określony termin.

 

Dodatkowe informacje

Ilekroć w niniejszej deklaracji przywoływano "ustawę", to należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miasta i Gminy uczestniczy w projekcie "Mobilny Urzędnik".

Burmistrz Miasta i Gminy powołał Koordynatora ds. dostępności.

Kontakt w sprawie dostępności.

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl