Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dostępność

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej, skarga na brak zapewnienia dostępności lub uwagi dotyczące dostępności cyfrowej.

Więcej informacji zawiera Deklaracja dostępności.

*) pole obowiązkowe

 

*
*
*

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, z późn. zm) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, z siedzibą w (62-095) Murowanej Goślinie, plac Powstańców Wielkopolskich 9;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania praw wynikających z zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz dopełnienie obowiązków Administratora określonych w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem rozpatrzenia Wniosku;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
 7. informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 9. odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odrębną kategorią odbiorców są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne;
 10. informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym;
 11. na podstawie podanych danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 
*

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl