Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Odbiór odpadów od 1 września 2020 r. - zmiany dla nieruchomości niezamieszkanych

Odbiór odpadów od 1 września 2020 roku – ważne zmiany dla nieruchomości niezamieszkanych

Od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. Dają one właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej np. sklepu, jednostki oświatowej, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, wybór: może przystąpić do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP poprzez złożenie nowej deklaracji wraz z oświadczeniem lub może zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem zewnętrznym.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości, który chce przystąpić do systemu ZM GOAP?

 • złożyć pisemną zgodę o chęci przystąpienia do systemu,
 • złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wskaże liczbę pojemników i warianty częstotliwości odbioru dla poszczególnych frakcji odpadów,
 • na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie.

Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej nieruchomości niezamieszkanej do systemu ZM GOAP, należy pamiętać, by wraz z deklaracją dostarczyć pisemne oświadczenie. Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone do ZM GOAP, to nieruchomość nie będzie obsługiwana przez związek, a odpady po 1 września br. nie zostaną odebrane. Dlatego ważne jest, by dopełnić wszelkich formalności jak najszybciej. 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZM GOAP zapewnia:

 • oznakowanie wszystkich pojemników naklejką informacyjną oraz transponderem (chipem),
 • odbiór odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych, z częstotliwością zgodną ze złożoną deklaracją, która powinna uwzględniać minimalne wymagania wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku,
 • bezpłatne przyjęcie do PSZOK/na gratowisko wybranych frakcji odpadów.


Ponadto od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka staje się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Odpady należy gromadzić z podziałem na następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane. 
Pracownicy kontroli ZM GOAP będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 

Odbiór odpadów przez firmę wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej na podstawie indywidualnej umowy. Należy:

 • zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez ZM GOAP,
 • wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie),
 • dostosować zapisy umowy do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Zawarte umowy podlegać będą kontroli ZM GOAP, podczas której właściciel nieruchomości będzie musiał okazać ich treść oraz dowody uiszczania opłat. Ponadto podpisanie indywidualnej umowy na odbiór odpadów nie zwalnia z obowiązku segregacji odpadów. 
Więcej informacji: goap.org.pl, zakładka „Zmiany od 1 września 2020 roku”.

 • Grafika ilustracyjna

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl