Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Tarcza finansowa Państwowego Funduszu Rozwoju

  • Tarcza finansowa

Tarcza finansowa Państwowego Funduszu Rozwoju wprowadzona została w oparciu o art. 21a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju /Dz. U. z 2020 r., poz. 569/. Tarcza finansowa dotyczy Rządowego Programu udzielania przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała na skutek pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19, wsparcia finansowego poprzez PFR.

Mikroprzedsiębiorstwa:

Wsparcie finansowe przeznaczone jest:
-    dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
-    dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
-    wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
-    beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
-    przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
-    przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub odroczenie nie jest uznawane za zaległość).
Warunki finansowania.
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:
-    pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (z wyłączeniami),
-    dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
-    rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
-    zwrot: na warunkach określonych w Programie i szczegółowej umowie subwencji.

Wysokość udzielanego wsparcia finansowego.
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy:
1.    skala spadku o co najmniej 25% do 50%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 12 tys. zł.,
2.    skala spadku powyżej 50% do 75%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 24 tys. zł.,
3.    skala spadku powyżej 75% do 100%, kwota bazowa subwencji na 1 zatrudnionego wynosi 36 tys. zł.
Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosiła 324 tys. zł. przez 3 lata.

Warunki umorzenia subwencji
Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
•    25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
•    dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.
 

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

Wsparcie finansowe przeznaczone jest -
-  dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
-  dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19:
 -  wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
-  beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
-  przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
-  przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania -
Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:
-  pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej /z wyłączeniami/,
-  dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
-  rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
-  zwrot: na warunkach określonych w Programie i szczegółowej umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.
Wysokość udzielanego wsparcia finansowego -
Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19 i będzie wynosić:
1.    skala spadku o co najmniej 25% do 50%, kwota subwencji w wysokości 4% przychodów,
2.    skala spadku powyżej 50% do 75%, kwota subwencji w wysokości 6% przychodów,
3.    skala spadku powyżej 75% do 100%, kwota subwencji w wysokości 8% przychodów.
Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 3,5 mln zł. przez trzy lata.

Warunki umorzenia subwencji -
Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:
-  25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
-  25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
-  dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
Tarcza Finansowa dla mikroprzedsiębiorców i MŚP zostanie uruchomiona w kwietniu br. po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na jej realizację. Tarcza Finansowa będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista jak również szczegółowe zasady funkcjonowania Tarczy będą opublikowana na stronie: www.pfr.pl
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, szczegóły są lub będą zawarte w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie Tarczy Finansowej realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl