Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

 • XXIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

15 września 2020 r. odbyła się XXIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której wzięli udział wszyscy radni.

Rada podjęła następujące uchwały:

 1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.054.512,65 zł do kwoty 78.419.707,61 zł. Łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.054.512,65 zł do kwoty 86.791.223,98 zł. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

 

 1. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2020-2036.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Kolejne uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

 1. W sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”.

 

 1. W przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 27.999,72 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”.

 

 1. W przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”.

 

 1. W przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 40.384,93 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”.

 

 1. W sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murowana Goślina.

Wyraża się wolę współdziałania Gminy Murowana Goślina z Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz i Gminą Skoki w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murowana Goślina.

 

 1. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej Goślinie.

Opracowanie planu ma na celu ustalenie przeznaczenia terenów objętych opracowaniem wraz z wyznaczeniem układu komunikacyjnego.

 

 1. W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 170/3 i 8/10 w Głębocku.

Celem opracowania zmiany studium jest ujawnienie złoża kopalin kruszywa naturalnego (piaski i żwiry).

 

 1. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo, gmina Murowana Goślina.

Celem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Uchwała została podjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

Kolejne uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 1. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina.

Plan opracowuje się w celu korekty zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania wyznaczonego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 1. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 936/1 i 93/3 w Murowanej Goślinie.

Uchwalenie planu ma na celu umożliwienie dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 1. W sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.

Podjęcie uchwały związane jest ze zmiana przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice.

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w wysokości:

 • olej napędowy – 4,37 zł/ litr
 • gaz LPG – 2,09 zł/ litr
 • benzyna bezołowiowa – 4,43 zł/ litr.

 

 1. W sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Murowana Goślina.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectw do projektów statutów sołectw.

 

Pod wskazanymi adresami znajdują się:

 

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl