Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KOMUNIKAT - GRANTY PPGR

Drodzy mieszkańcy,

w związku z trwającą oceną formalno-merytoryczną wniosku złożonego przez Gminę Murowana Goślina w ramach konkursu „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, z uwagi na zmiany interpretacji wytycznych informujemy, że dane zawarte w oświadczeniach złożonych przez rodziców/uczniów pełnoletnich podlegają weryfikacji i wymagają uzupełnienia.

 W celu dokonania weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach, zobowiązuje się Państwa do uzupełnienia dokumentacji o niezbędne dokumenty potwierdzające:

 - Zamieszkanie ucznia w gminie Murowana Goślina. Potwierdzeniem może być zaświadczenie ze szkoły, umowy/rachunki za media, wywóz śmieci. Potwierdzenia nie składają rodzice uczniów szkół podstawowych w Murowanej Goślinie, Białężynie i Długiej Goślinie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina.

- Nieotrzymanie/otrzymanie na własność lub w drodze użyczenia w 2020 i 2021 r. sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy ze wskazaniem terminu jego wypożyczenia (jeśli dotyczy). W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym. Potwierdzeniem może być zaświadczenie ze szkoły. Potwierdzenia nie składają rodzice uczniów szkół podstawowych w Murowanej Goślinie, Białężynie i Długiej Goślinie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina.

- Stopień pokrewieństwa ucznia w linii prostej z członkiem rodziny (ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci), który pracował niegdyś w PPGR, wymienionym w oświadczeniu. Potwierdzeniem może być akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu.

- Fakt zatrudnienia wskazanego w oświadczeniu członka rodziny w linii prostej (jeśli wcześniej nie dostarczono) (ojca/matki, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.  Potwierdzeniem może być umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, legitymacja ubezpieczeniowa, odcinki z list płac, stary dowód osobisty z adnotacją o zatrudnieniu, dyplomy, inne).

Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. godz. 17:30 w jednej z następujących form:

- drogą elektroniczną (czytelny skan/zdjęcie dokumentów) na adres: h.popek@murowana-goslina.pl

- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, budynek B (przy parku), pokój 5, 62-095 Murowana Goślina, w kopercie z dopiskiem: Hanna Popek / Biuro Komunikacji Społecznej

- tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):

Hanna Popek

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 61 8923 688

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Jednocześnie przypominamy, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl