Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Rada odbyła 9 lutego 2021 r., uczestniczyli w niej wszyscy radni.
Podjęto następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 
Łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok zwiększa się o kwotę 114.911,27 zł do kwoty 77.571.528,86 zł. Łączną kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 114.911,27 zł do kwoty 73.567.222,86 zł. 
Uchwała została podjęta 10 głosami „za” i 4 ‘przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdalena, Grzebyta Kamil. Radomska Justyna, Walczak Elżbieta).

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2021-2036.
„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 10 radnych, „przeciw” 3 radnych (Binięda-Grzebyta Magdalena, Grzebyta Kamil, Radomska Justyna).
Kolejne uchwały Rada podejmowała jednogłośnie.

3. W sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Giny reprezentowania Gminy Murowana Goślina w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

4. W sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza reprezentowania Gminy Murowana Goślina w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”.

W/w uchwały dot. powierzenia reprezentacji Gminy Murowana Goślina Zastępcy Burmistrza Radosławowi Szpotowi.

5. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 położonej w obrębie Boduszewo, gmina Murowana Goślina.
Celem opracowania planu jest zmiana przeznaczenia, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 945, 949/1, 946 i 947 w Murowanej Goślinie.
Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 3 „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdalena, Radomska Justyna, Walczak Elżbieta), 2 „wstrzymującymi się” (Grzebyta Kamil, Sommerfeld Leszek).

7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 945, 949/1, 946 i 947 w Murowanej Goślinie.
Przystąpienie do opracowania zmiany studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, 3 zagłosowało „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdalena, Radomska Justyna, Walczak Elżbieta), 1 radny „wstrzymał się” od głosu (Grzebyta Kamil).
Kolejne uchwały podejmowane były jednogłośnie 14 głosami „za”.

8. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Udziela się w 2021 roku z budżetu Gminy pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.

9. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2021”.

10. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu. 

11. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2021 rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej obejmuje następujące zagadnienia:

  • analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok
  • kontrola umorzeń i odroczeń podatków w roku 2029
  • analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina
  • ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 5 „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdalena, Grzebyta Kamil, Radomska Justyna, Szczepaniak Danuta, Walczak Elżbieta).

12. W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
Petycja została uznana za bezzasadną.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, 3 zgłosowało „przeciw” (Kuźniewski Andrzej, Radomska Justyna, Sommerfeld Leszek).

13. W sprawie rozpatrzenia petycji Pani Anny Szmelcer z dnia 15 stycznia 2021 r. 
Petycja została uznana za bezzasadną.
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 1 „przeciw” (Sommerfeld Leszek) i 1 „wstrzymującym się” (Grzebyta Kamil).

14. W sprawie rozpatrzenia wniosku […] z dnia 25 stycznia 2021 r
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie – Rada Miejska zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy o niezwłoczne przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych z udziałem radnych oraz sołtysów, mających na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości powietrza w gminie Murowana Goślina.
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za”, 1 „przeciw” (Dziel Elżbieta) i 1 „wstrzymującym się” (Frąckowiak Bogusław).


Wyniki imiennych głosowań.

Treść podjętych uchwał.

Transmisja z obrad:
część 1
część 2


Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Szczepienie przeciw COVID-19: gov.pl/szczepimysie lub infolinia 989