Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga maturzyści

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024.
Zgodnie z § 3 ’’Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024’’ program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku.
Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. 
Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024”.
„Regulamin przyznawania  i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024” Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl  
Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
🟢są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; 
🟢są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
🟢mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
🟢pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443 zł. brutto wyliczony z czerwca 2023r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
🟢osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu. 
Jednocześnie informujemy, że od dnia 07 lipca 2023 r. do dnia 18 sierpnia 2023 roku (do godziny 16-ej) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Po  28 sierpnia 2023 r. wnioski nie będą przyjmowane.
W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu  p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl