Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

IX Sesja Rady Miejskiej

  • Sesja Rady Miejskiej

17 czerwca odbyła się jedna z ważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. Radni po raz pierwszy zgodnie z nowymi przepisami zapoznali się z raportem o stanie gminy za 2018 rok. Raport przedstawiła kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Ewa Poepke-Kala.

Dokument składał się z następujących części:
Część I: Ogólna charakterystyka Gminy.
Cześć II: Burmistrz, urząd gminny i samorządowe jednostki organizacyjne, samorządowe jednostki kultury, jednostki oświatowo-wychowawcze nie będące jednostkami organizacyjnymi, spółki komunalne.
Część III: Zadania i kompetencje Burmistrza. Zadania zrealizowane przez poszczególne referaty.
Część IV: Polityki, strategie, programy i plany.

Podczas debaty nad raportem radni nie zabrali głosu. Mieszkańcy w określonym przepisami terminie nie złożyli pisemnego wniosku dotyczącego wzięcia udziału w debacie. Rada Miejska stosunkiem głosów 13 „za”, 1 „przeciw” (Elżbieta Walczak), 1 „wstrzymującym się” (Justyna Radomska) udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina wotum zaufania.

W dalszej części sesji Rada Miejska zapoznała się z dokumentami niezbędnymi do udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Skarbnik Romana Dudek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok (opinia pozytywna).
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Szczepaniak przedstawiła Radzie wniosek absolutoryjny. Komisja jednogłośnie zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Przewodnicząca odczytała także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej (RIO uznała wniosek za zasadny).

Po dyskusji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak) oraz udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – „za” opowiedziało się 13 radnych, 2 zagłosowało „przeciw” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).

Po przerwie radni podjęli następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 264.957,14 zł do kwoty 70.913.475,12 zł. Łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok zwiększa się o kwotę 264.957,14 zł do kwoty 72.060.403,12 zł.  Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
Kolejne uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
2.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.
3.    Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 936/1 w Murowanej Goślinie.
Celem opracowania zmiany studium jest zmiana kierunku jego zagospodarowania, określanego dotychczas w studium jako „zieleń urządzona niska, średnia i wysoka” na „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług”. Zmiana taka umożliwi dalszy rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako kontynuacji zabudowy mieszkaniowej już istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie.
4.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie – część A1.
Do opracowania planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji nowej zabudowy w obrębie wsi Nieszawa z uwzględnieniem ładu przestrzennego oraz określenia właściwej obsługi komunikacyjnej. Jednocześnie plan ma na celu ochronę gruntów rolnych oraz występującej zieleni wokół wsi przed niekontrolowanymi procesami ich stopniowej zabudowy.
5.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 680/9 w Murowanej Goślinie.
Plan ma na celu umożliwienie lokalizacji budynku mieszkalnego w odległości 1,5 metra od granicy działki budowlanej.
6.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tartacznej w Murowanej Goślinie.
Przystąpienie do opracowania planu ma na celu zmianę przeznaczenia terenu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną.
7.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 234/3 położonej w obrębie Boduszewo, gmina Murowana Goślina.
Opracowanie planu ma na celu zmianę przeznaczenia z terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN).
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 położonych w obrębie Kamińsko, gmina Murowana Goślina.
Opracowanie planu ma na celu zmianę linii zabudowy od strony lasu oraz od strony drogi.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 252/8 i 252/9 położonych w obrębie Mściszewo, gmin Murowana Goślina.
Przystępuje się do opracowania planu w celu ustalenia przeznaczenia oraz wskazania parametrów zabudowy. Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego planu miejscowego.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7 i 22/8 w Łoskoniu Starym.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu wyznaczenie strefy rekreacji dla mieszkańców Łoskonia Starego, a także zmianę minimalnej powierzchni działki budowlanej.
11.    Uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Murowana Goślina.
Celem przyjęcia lokalnych standardów  urbanistycznych dla gminy Murowana Goślina jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy.
12.    Uchwała w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu w Murowanej Goślinie nazwy Park Hemmingen.
Nadaje się nazwę Park Hemmingen Parkowi Miejskiemu w Murowanej Goślinie dla uczczenia długoletniej owocnej współpracy międzynarodowej z miastem Hemmingen.
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” (Gracjan Kaźmierczak, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
13.    Uchwała w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
Mając na uwadze zaangażowanie sołtysów w realizację ich obowiązków wobec mieszkańców oraz ponoszenie dodatkowych kosztów z tym związanych m.in. udział w spotkaniach, korzystaniem z prywatnych telefonów oraz sprzętu komputerowego wnioskuje się o podwyższenie diet do wysokości 700,00 zł.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, 1 radny zagłosował „przeciw”. 3 radnych wyłączyło się z głosowania (Elżbieta Dziel, Grażyna Nawrocka, Leszek Sommerfeld).
14.    Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
15.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
16.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
Ze względu na podwyższenie wysokości podstawowej kwoty dotacji w sąsiedniej gminie – Skoki i ograniczone środki w budżecie Gminy Murowana Goślina należ skrócić okres wypłacania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Podwyższona kwota dotacji będzie obejmować okres od1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Uchwały zostały podjęte 12 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” (Gracjan Kaźmierczak, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
17.    Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
W związku z upływem kadencji ławników należy do dnia 31 października br. przeprowadzić wybory na następną kadencję 2020-2023. Powołany zespół przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. W skład zespołu weszli radni: Kuźniewski Andrzej, Szczepaniak Danuta, Walczak Elżbieta.
18.    Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych rada wybiera w głosowaniu tajnym. regulamin określa sposób głosowania, wzory kart oraz protokołów.
Uchwały związane z ławnikami zostały przyjęte jednogłośnie.
19.    Uchwała w sprawie Jubileuszu 630-lecia Murowanej Gośliny.
W związku z przypadającym w 2019 r. Jubileuszem 630-lecia Murowanej Gośliny Rada podjęła okolicznościową uchwałę.
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały.
20.    Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MG Sport i Nieruchomości Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.
Rada Miejska wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki o kwotę 150.000,00 zł poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w kwocie 150.000,00 zł. Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
21.    Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Pani Irenie Błachowiak.
22.    Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Pani Cecylii Jeżewskiej.
„Za” podjęciem w/w uchwał opowiedzieli się wszyscy radni. Uroczyste wręczenie tytułów nastąpi podczas XV  Światowego Zjazdu Gośliniaków 27 lipca 2019 r.

 

Pod wskazanymi adresami znajdują się:


Joanna Witkowska
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl