Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
29 października 2019 r. odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Radni stawili się w pełnym jej składzie. Na początku sesji poinformowano o założeniu Klubu Radnych „Dynamiczna i uczciwa gmina” w składzie: Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna Radomska (Przewodnicząca Klubu) oraz Elżbieta Walczak.
Rada podjęła następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Dochody budżetu gminy zwiększają się o 333.268,15 zł do kwoty 75.844.697,58 zł. Wydatki budżetu gminy zwiększają się o 333.268,15 zł do kwoty 76.991.625,58 zł.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.
„Za” opowiedziało się 11 radnych przy 4 głosach „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
3.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowana zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”.
Przekazuje się Powiatowi Poznańskiemu kwotę 60.000 zł na współfinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P – ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie w ramach ww. zadania.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4.    Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków z budżetu Gminy Murowana Goślina dla rodzinnych ogródków działkowych.
Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność ROD dla społeczności lokalnej.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, „przeciw” było 3 radnych (Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak), 1 radny „wstrzymał się od głosu” (Gracjan Kaźmierczak).
5.    Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Przy Puszczy” w Łopuchowie.
Celem opracowania planu jest korekta wybranych zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz terenów zieleni urządzonej.
6.    Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
7.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Murowanej Goślinie na lata 2020-2025.
8.    Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina.
Uchwała dostosowuje zapisy do zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 września 2019 r. ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Regulamin podlegał uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
9.    Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina.
Uchwała ustala kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W/w uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
10.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
Przyjęcie programu stwarza warunki do zwiększenia aktywności społecznej wśród mieszkańców oraz umożliwia uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe.
„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, „przeciw” opowiedziało się 3 (Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).
11.    Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego (klas gimnazjalnych) w Murowanej Goślinie.
12.    Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego (klas gimnazjalnych) w Murowanej Goślinie.
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały.
13.    Uchwała w sprawie wyboru ławników.
Po przeprowadzeniu tajnych głosowań, ławnikami do Sądu Okręgowego w Poznaniu zostali: Popielska-Ruszkowska Maria oraz Raźniak Andrzej Marcin, a do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Kaźmierczak Joanna oraz Paprocka Halina Maria. Rada nie dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Kadencja ławników obejmuje lata 2020-2023.
14.    Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
W związku z rezygnacją Radnego Przemysława Popiaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarczej należało podjąć stosowną uchwałę.
Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Przemysław Popiak).
15.    Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
Na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej został wybrany radny Robert Molski. Radny był jedynym kandydatem. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujący się” (Robert Molski).
16.    Uchwała w sprawie skargi […] na zachowanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Uchwała stwierdza, że rozpatrzenie skargi na Wiceprzewodniczącego RM nie należy do właściwości Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, 2 „wstrzymało się od głosu (Bogusław Frąckowiak, Kamil Grzebyta).

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
    wyniki imiennych i tajnych głosowań
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/492548/wykaz_imiennych_glosowan_na_xiii_zwyczajnej_sesji_rady_miejskiej
    treść podjętych uchwał  
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
    transmisja z obrad
https://www.youtube.com/watch?v=3xtwJkG-fYI

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

 

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

Centrala
tel. 61 8923 600
fax 61 8122 140
gmina@murowana-goslina.pl       
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00–17.30
wtorek–czwartek 8.00–15.00     
piątek 8.00–12.30
Dyżur Burmistrza

Godziny pracy innych stanowisk
i jednostek międzygminnych

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl