Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Oferta inwestycyjna / Invest in Murowana Goślina

Osoba do kontaktu / Contact person

Kierownik Referatu budowlano-inwestycyjnego i zarządzania drogami
e-mail: inwestycje@murowana-goslina.pl
tel. (+48) 61 892 36 10, (+48) 519 321 678

 

TEREN / GREENFIELD: Murowana Goślina, ulica Polna

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST

POŁOŻENIE
LOCATION
Nazwa lokalizacji
Site name
Goślińska Strefa Przemysłowa
Polna Industry Zone
Miasto / Gmina
Town / Commune
Murowana Goślina, ul. Polna
Murowana Goślina, Polna St.
Powiat
District / Poviat
Poznański
Poznański District
Województwo
Voivodship
Wielkopolskie
Wielkopolska Voivodship
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI
AREA OF THE PROPERTY
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [ha]
2,5678 ha (150 ha)
Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)
Możliwość dokupienia gruntów znajdujących się obok od prywatnych właścicieli. Całość dostępnego terenu to 150 ha.
Possibility for buying neighbour lands – whole possible area ca. 150 ha
CENA
PRICE
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 22% VAT
Land price [PLN/m2] including 22% VAT
60-80 zł/m2
60-80 PLN/m2
INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
PROPERTY INFORMATION
Własciciel / właściciele
Owner / owners  
Własność prywatna – dane osobowe właściciela dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy
Private owner (contant details available on request at the Office of Minicipality)
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid spatial development plan (Y/N)
T
Y
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Aktywizacja gospodarcza
(Uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 r.)
Industry Area
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
LAND SPECIFICATION
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]
Grunty 4 i 5 klasy, 2,5678 ha (150 ha)
4 and 5 soil lass, 2,5678 ha (150 ha)
Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [m]
Mniej niż 1 m
Less than 1 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Użytek rolny
farm
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Soil and underground water pollution (Y/N)
N
N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N)
Waste materials on site (Y/N)
N
N
Poziom wód podziemnych [m]
Underground water level [m]
---
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)
N
N
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)
N
N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)
N
N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)
N
N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)
N
N
OGRANICZENIA BUDOWLANE
BUILDING RESTRICTIONS
Procent dopuszczalnej zabudowy [%]
Building coverage [%]
80%
80%
Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]
20 m
Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]
Brak
None
Inne, jeśli występują
Others if any
Brak
None
POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE
COMMUNICATION
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of the access road)
Droga asfaltowa, szerokość 6-7 m, droga wojewódzka nr 196
Bituminous road, 6-7 m, voivodship road no 196
Autostrada / droga krajowa [km]
Nearest motorway / national road [km]
Autostrada / motorway A2 – 30 km
Droga krajowa / national road nr 2 – 16 km
Droga krajowa / national road nr 11 – 20 km
Kolej [km]
Railway track [km]
Murowana Goślina – ca 1 km
Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]
Murowana Goślina – ca 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airport [km]
Poznań (Ławica Airport) – 30 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest voivodship city [km]
Poznań – 23 km
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA
EXISTING INFRASTRUCTURE
Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)
N
N
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Connection point (distance from the border) [m]
200 m
Napięcie [kV]
Voltage [kV]
15 kV
Dostępna moc [MW]
Available capacity [MW]
3 MW
Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)
N
N
Odległość przyłącza od granicy działki [m]
Connection point (distance from the border) [m]
50 m
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]
Calorific value [MJ/Nm3]
---
Średnica rury [mm]
Pipe diameter [mm]
---
Dostępna objętość [Nm3/h]
Available capacity [Nm3/h]
---
Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Connection point (distance from the border) [m]
Wzdłuż ulicy Polnej
Along Polna St.
Dostępna objętość [m3/24h]
Available capacity [m3/24h]
---
---
Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Connection point (distance from the border) [m]
Wzdłuż ulicy Polnej
Along Polna St.
Dostępna objętość [m3/24h]
Available capacity [m3/24h]
---
Ograniczenie zrzutu ścieków
Limitation of discharge
---
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N)
Rain water discharge (Y/N)
T
Y
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N)
Treatment plant (Y/N)
N
N
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)
T
Y
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Connection point (distance from the border) [m]
50 m
Liczba dostępnych linii analogowych
Number of analog lines to be available
---
Liczba dostępnych linii ISDN
Number of ISDN lines to be available
---
Osoba przygotowująca ofertę
Offer prepared by
Kierownik
Referat budowlano-inwestycyjny i zarządzania drogami
e-mail: inwestycje@murowana-goslina.pl
Tel. (+48) 61 892 36 10, (+48) 519 321 678
Osoby do kontaktu
Contact person
Kierownik
Referat budowlano-inwestycyjny i zarządzania drogami
e-mail: inwestycje@murowana-goslina.pl
tel. (+48) 61 892 36 10, (+48) 519 321 678

Mapa (Murowana Goślina, ul. Polna).
Map (Murowana Goślina, Polna St.).

  • Ulica Polna - fot. 1
  • Ulica Polna - fot. 2
  • Ulica Polna - fot. 3
  • Ulica Polna - fot. 4
  • Ulica Polna - fot. 5
  • Ulica Polna - fot. 6

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl