Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Konsultacje społeczne dotyczące statutów sołectw

Szanowni mieszkańcy sołectw gminy Murowana Goślina.

W okresie od 2 do 16 stycznia 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gminy Murowana Goślina.

Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom projektów zmian w statutach sołectw w celu wyrażenia pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji do projektowanych zmian.

Projekty zmian w statutach sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu (2-16.01.2019 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18 (pok. 4) oraz na stronie internetowej gminy www.murowana-goslina.pl (poniżej).

Opinie, uwagi i propozycje mogą być składane od 2 do 16 stycznia 2019 r.

 1. w kancelarii UMiG Murowana Goślina,
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,
 3. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@murowana-goslina.pl

Opinie przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać:

 1. wskazanie sołectwa,
 2. imię i nazwisko mieszkańca,
 3. adres zamieszkania,
 4. opinie, uwagę lub propozycję odnoszącą się do treści projektowanej zmiany w statucie.

Pisemne zgłoszenia opinii, uwag i propozycji muszą zawierać:

 1. wskazanie sołectwa,
 2. imię i nazwisko mieszkańca,
 3. adres zamieszkania,
 4. opinie, uwagę lub propozycję odnoszącą się do treści projektowanej zmiany w statucie.
 5. czytelny podpis mieszkańca.

 

Podstawa prawna (dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej):
Uchwała nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina.

 

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Uchwały Nr XLVI/431/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina oraz art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw gminy Murowana Goślina, co wynika z przytoczonego powyżej przepisu prawa.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62‑095 Murowana Goślina.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do ich sprostowania (poprawienia) i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na podstawie Pani/Pana danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

* * *

Protokół z konsultacji społecznych.

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl
baner toplayer
Do 30 czerwca właściciele, zarządcy budynków muszą złożyć deklarację o wykorzystywanym rodzaju źródła ogrzewania