Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na podstawie wykazu nr 2/2019 z dnia 08.10.2019 r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta i Gminy Murowana Goślina, położona w miejscowości Głębocko, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
- nr 55/2 o pow. 0,8387 ha, obręb geodezyjny Głębocko, arkusz 1, w skład której wchodzą: RV – 0,5322 ha, RVI – 0,3065 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00211808/0.

Opis nieruchomości – grunty orne. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murowana Goślina – użytek rolny. Nieruchomość przeznaczona do rolniczego wykorzystania. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – czynsz ustalony w drodze przetargu. Termin wnoszenia opłat – roczny czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku. Opłata może podlegać aktualizacji po zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 100,64 zł.
Okres zawarcia umowy dzierżawy – na czas nieoznaczony.
Termin i miejsce przetargu – 12.12.2019 roku o godz. 10.00, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.

Wysokość WADIUM, forma, termin i miejsce jego wniesienia – aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości 20,00 zł w terminie do dnia 06.12.2019 roku,
- wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach O/Murowana Goślina: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego,
- pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzierżawa przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy ponosi dzierżawca w tym podatki i opłaty lokalne.

Szczegółowych informacji udziela:
główny specjalista ds. nieruchomości: Monika Tomaszewska
Ratusz, pok.14, tel. 61 8923-623, w godzinach urzędowania

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

  • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl