Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

26 listopada 2019 r. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej zwołana w trybie nadzwyczajnym, w której uczestniczyli wszyscy radni. Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

1.    W sprawie opłaty od posiadania psów.
Opłata od posiadania psów (stawka roczna) wynosi 52,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:
1)    psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
2)    psa, który został trwale oznaczony elektronicznym systemem identyfikacji (transporderem-chipem).
Uchwała została podjęta 12 głosami „za”. Radni Elżbieta Dziel. Grażyna Nawrocka oraz Leszek Sommerfeld wstrzymali się od głosu.

2.    W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
Obniża się średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł do kwoty 48,00 zł za 1 dt. Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały.

3.    W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie stawka ta będzie wynosiła 689,00 zł. Dla cięższych pojazdów stawka będzie odpowiednio wyższa: 952,00 zł (powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie) i 1 358,00 zł (powyżej 9 ton do 12 ton). Pozostałe stawki podatku od innych środków transportowych określa nr XIV/150/2019 zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).

4.    W sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Uchwała Nr IX/70/2007 jest bezprzedmiotowa i podlega uchyleniu, ponieważ obowiązującą uchwałą w przedmiotowym zakresie jest Uchwała Nr XXXVII/378/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5.    W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
Zmianie podlegają numeracja jednostek redakcyjnych uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6.    W sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
W związku z wyborem w dniu 29.10.2019 r. Radnego Roberta Molskiego na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej należy dokonać stosownych zmian w składzie Komisji.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Robert Molski).

7.    W sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej.
Radny Robert Molski 18.11.2019 r. złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Oświatowo-Społecznej, w związku z czym należało dokonać zmiany w składzie Komisji. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pod wskazanymi adresami znajdują się:

* * *

17 grudnia 2019 r. odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej. Rada Miejska obradując w pełnym składzie podjęła następujące uchwały:

1.    W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata
2020-2036.
Przy przygotowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej szczegółowej analizie podlegało każde zadanie rozpisane po stronie dochodów i wydatków do roku 2023. Na lata 2024-036 WPF sporządzono zachowując niewielki wzrost kwotowy. Dochody bieżące zostały zaplanowane z dużą ostrożnością. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania z 10 miesięcy 2019 r. i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono również możliwości wyegzekwowania zaległości z lat poprzednich. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o projekcie WPF. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2.    W sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Najważniejszymi kwota budżetu są:

 • dochody ogółem: 70.882.710,57 zł
 • dochody bieżące: 70.282.710,57 zł
 • dochody majątkowe: 600.000,00 zł
 • wydatki ogółem: 73.475.839,94 zł
 • wydatki bieżące: 65.389.040,94 zł
 • wydatki majątkowe: 8.086.799,00 zł
 • deficyt budżetu: 2.593.129,37 zł
 • nadwyżka operacyjna: 4.893.669,63 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała została podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Kamil Grzebyta).
Kolejne uchwały przyjmowane były jednogłośnie.

3.    W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 397.141,00 zł do kwoty 79.522.846,58 zł.  Łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 397.141,00 zł do kwoty 80.669.774,58 zł.

4.    W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019-2036.

5.    W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 należą zadania:

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie,
 • budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowane Goślinie,
 • zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy,
 • budowa wiaty w Raduszynie
 • budowa wiaty w Złotoryjsku
 • budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku,
 • budowa wiaty w Białężynie
 • przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku.

W/w zadania opiewają na kwotę 370.467,03 zł.

6.    W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu na okres 1 roku pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie.

7.    W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rakownia i Zielonka.
Przystąpienie do opracowania planu ma na celu zabezpieczenie terenu łąk i gruntów ornych położonych w Otulinie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”, przed zabudową na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

8.    W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą oborniki dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020.

9.    W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnych z terenu Gminy Murowana Goślina.
Rada Miejska przyjęła stawki odpłatności za pobyt w placówkach dla osób bezdomnych, które pozwolą w niewielkim stopniu zrekompensować wydatki budżetu gminy na ten cel, a jednocześnie będą stanowiły motywację dla osób bezdomnych, aby brać odpowiedzialność za własny los i uniezależniać od całkowicie darmowego schronienia.

10.    W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na rok 2020.
Uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak). Radni: Andrzej Kuźniewski, Grażyna Nawrocka i Leszek Sommerfeld wstrzymali się od głosu.

W związku powstaniem nowego Klubu Radnych „Dynamiczna i Uczciwa Gmina” oraz wyborem Radnego Roberta Molskiego na Przewodniczącego Komisji Gospodarczej należało dokonać stosownych zmian w komisjach Rady Miejskiej.

11.    W sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Ustala się w kadencji 2018-2023 samorządu gminnego 4 członków Komisji Rewizyjnej.
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały.

12.    W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Danuta Szczepaniak (Przewodnicząca Komisji), Nawrocka Grażyna. Tecław Piotr (Zastępca Przewodniczącej Komisji), Walczak Elżbieta.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

13.    W sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej,
Ustala się w kadencji 2018-2023 samorządu gminnego 4 członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podjęciem uchwały.

14.    W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.
Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i petycji został Radny Jacek Zaranek. „Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu (Jacek Zaranek).

15.    W sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.
W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni: Zaranek Jacek (Przewodniczący Komisji) Binięda-Grzebyta Magdalena, Molski Robert, Sommerfeld Leszek (Zastępca Przewodniczącego Komisji). Uchwała została podjęta jednogłośnie.

16.    W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2020 rok.
Sesje Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2020 rok zaplanowano w następujących terminach: 21.01., 10.03., 28.04., 23.06., 15.09., 20.10., 15.12 oraz 9.02.2021 r.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).

17.    W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok.
Komisja Rewizyjna w 2020 r. będzie zajmowała się:

 • zadaniami związanymi z bezpieczeństwem publicznym
 • kontrolą działalności z zakresie zadań realizowanych w ramach opieki zdrowotnej na terenie gminy
 • kontrolą realizacji uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie ulg dla właścicieli posesji realizujących program rewitalizacji oraz odnowy elewacji w historycznej części miasta
 • analizy wykonania budżetu za 2019 rok oraz w I półroczu 2020 r.
 • kontroli wykorzystania środków finansowych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • oceną realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
 • informacją dotyczącą skarg i wniosków złożonych do Urzędu Miasta i Gminy w 2010 r.
 • kontrolę efektywności funkcjonowania transportu wewnątrzgminnego.

„Za” podjęciem uchwały zagłosowano 10 radnych, 5 radnych zagłosowało „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Gracjan Kaźmierczak, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak).

18.    W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Pana Kamila Grzebyta w okręgu wyborczym w związku z naruszeniem dyspozycji art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Gracjan Kaźmierczak) i 2 głosach „wstrzymujących się” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak). Radny Kamil Grzebyta wyłączył się z głosowania.

Pod wskazanymi adresami znajdują się:

* * *

Na dzień 23 grudnia 2019 r. została zwołana XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. W sesji wzięło udział 9 radnych (nieobecni: Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, Danuta Szczepaniak,  Piotr Tecław, Elżbieta Walczak).
Rada podjęła następujące uchwały:

1.    W sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/159/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

2.    W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
W związku z usunięciem zadań dot. budowy wiat z wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego należało uchylić uchwałę z dnia 17 grudnia 2019 r. i podjąć uchwałę z nowym wykazem.

Pod wskazanymi adresami znajdują się:

* * *

7 stycznia 2020 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej, zwołana w trybie nadzwyczajnym, w której uczestniczyli wszyscy radni.
Zostały podjęte następujące uchwały:

1.    W sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Rada Miejska wyraziła opinię odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gracjana Kaźmierczaka w okręgu wyborczym Nr 11. Uchwała została podjęta 12 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się” (Justyna Radomska, Elżbieta Walczak). Radny Gracjan Kaźmierczak wyłączył się z głosowania.

2.    W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XV/172/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wniesioną przez adwokata Arkadiusza Jaskuła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
3 stycznia 2020 r. została złożona skarga na Uchwałę Nr XV/172/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Uchwałę wraz z odpowiedzią na skargę przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Rada Miejska nie uwzględniła zarzutów skargi.  „Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, 3 zagłosowało „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska”, 2 „wstrzymało się” od głosu (Gracjan Kaźmierczak, Elżbieta Walczak).

Pod wskazanymi adresami znajdują się:


Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654

wstecz

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Baner UE

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl