Serwis informacyjny
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024

Informacja o programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Murowana Goślina

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie w dniu 13 lutego 2024 r. Uchwały nr LXVIII/616/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Murowana Goślina.

Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do 26 kwietnia 2024 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej do Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@murowana-goslina.pl lub platformy ePUAP na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz.U. poz. 2509).

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest m.in. w siedzibie Urzędu oraz na stronie: bip.murowana-goslina.pl Formularze do pobrania Planowanie przestrzenne Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Składający wniosek do planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Justyna Radomska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania planu ogólnego gminy Murowana Goślina przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;

2) w sprawie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania planu ogólnego gminy Murowana Goślina, na podstawie Uchwały Nr LXVIII/616/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Murowana Goślina;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;

5) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,

- ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

7) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

8) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru – Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Stop wiosennemu wypalaniu traw

Wiosna to czas, w którym rośnie liczba strażackich interwencji. Większość z nich jest związana z gaszeniem traw i nieużytków przy tzw. wiosennym wypalaniu traw. Tym czasem pożary traw i nieużytków nie powodują szybszego i bujniejszego odrostu roślin, ️nie jest to sposób „odnawiania gleby” i nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia.

Pożary wysuszonej po zimie roślinności stanowią poważne zagrożenie dla osób podpalających oraz dla organizmów pożytecznych dla ekosystemu: zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni, gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów, w płomieniach i w dymie giną sarny, jelenie i dziki.

 Należy również pamiętać, że każdy pożar traw i nieużytków powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do środowiska naturalnego.

 • wypalaniom mówimy NIE, na zdjęciu zgliszcza po pożarze lasu

Świąteczny rozkład jazdy

Uwaga,

W okresie Wielkanocy komunikacja miejska i podmiejska będzie funkcjonowała według zmienionego świątecznego rozkładu jazdy. 
Będzie on obowiązywał od Wielkiego Czwartku (28 marca) do wtorku (2 kwietnia). Dodatkowo w nocy z 30 na 31 marca (Wielka Sobota/Niedziela Wielkanocna) nastąpi zmiana czasu na letni (przestawiamy zegarki z godz. 2:00 na 3:00), przez co nastąpią dodatkowe korekty w funkcjonowaniu komunikacji nocnej.

https://www.ztm.poznan.pl/pl/komunikaty/komunikacja-miejska-i-podmiejska-w-okresie-wielkanocy-2024

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Gminie Murowana Goślina w 2024 roku zostały przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w wysokości 36 288 zł.

Nabór do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2024 prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opieka wytchnieniowa - informacje i dokumenty.

Bezpłatny transport do lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 kwietnia 2024 r. będzie organizowany bezpłatny transport do lokali wyborczych dla mieszkańców z miejscowości, w  których w dniu wyborów nie funkcjonuje publiczny transport zbiorowy. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się w poniższym linku:

rozkład jazdy

 

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

Uwaga. Ostrzeżenie przed nieuczciwymi wykonawcami.

W związku z coraz większą liczbą sygnałów, że wnioskodawcy i beneficjenci Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" decydują się – najczęściej nieświadomie – na współpracę z nierzetelnymi wykonawcami ostrzegamy:

- korzystaj z programu uważnie;
- wybieraj sprawdzonych wykonawców;
- uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz;
- pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy;
- szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. 

Więcej informacji na stronie wfosgw.poznan.pl

 • Ostrzeżenie przed nieuczciwymi wykonawcami, Program Priorytetowy Czyste Powietrze. rysunek domku, logo funduszu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Plebiscyt "Mistrzowie Agro"

Ruszyła kolejna edycja plebiscytu "Mistrzowie Agro" organizowanego przez „Głos Wielkopolski” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.
Głosowanie na etapie powiatu trwa do 16 maja (następnie wojewódzkie i krajowe). Laureatów szczebla ogólnopolskiego poznamy jesienią.
Z gminy Murowana Goślina nominowani zostali:
*Agroturystyka Roku -
Agroturystyka MiódMalina, Agroturystyka Stajenka.
*Koło Gospodyń Wiejskich Roku -
KGW Ale Babki Boduszewo, KGW Kambuza w Wojnówku, KGW Mściszewo, KGW Trojanka, KGW Uchorowianki w Uchorowie, KGW w Głęboczku Natura, Rozwój, Ekologia, KGW w Przebędowie, KGW w Rakowni, Stowarzyszenie KGW w Długiej Goślinie.
*Sołectwo Roku -
Sołectwo Białęgi, Sołectwo Białężyn, Sołectwo Boduszewo, Sołectwo Nieszawa, Sołectwo Trojanowo, Sołectwo Wojnowo, Sołectwo Łopuchowo, Sołectwo Łopuchówko.
*Sołtys Roku -
Grażyna Nawrocka, Tomasz Pawlak, Jacek Łucki, Monika Ewert, Mariusz Schiewe, Elżbieta Dziel, Jan Gruszczyński, Grzegorz Piotrzkowski, Krystyna Nowak, Krzysztof Fabiański, Jarosław Pawlak, Leszek Sommerfeld.
Więcej informacji oraz link do głosowania TUTAJ

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 • Granty PPGR, dwoje dzieci przed laptopem, loga programów finansujących

Granty PPGR - złóż oświadczenie

Szanowni Mieszkańcy gminy Murowana Goślina!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 3 pkt 2 umowy darowizny sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, przekazany sprzęt podlega monitorowaniu przez okres 2 lat.

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu stanowiła załącznik nr 3 do umowy darowizny sprzętu komputerowego. Zgodnie z pkt 7 ww. procedury rodzic / opiekun prawny / pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania pisemnych oświadczeń o posiadaniu sprzętu i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem, każdorazowo na wezwanie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy, począwszy od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Dlatego, prosimy o przedłożenie oświadczeń o posiadaniu sprzętu i wykorzystywaniu go zgodnie z przeznaczeniem.

Termin - do 30 kwietnia 2024 r.

Miejsce -  Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9 (pokój nr 3).

Jak przekazać 1,5 % podatku na OPP

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przypomina o możliwość przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Do pobrania:

 • tablica na ogrodzeniu stadionu z napisem zakaz wstępu

Dotacje dla branży HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego.
To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się 6 maja. Kwota dofinansowania wynosi ponad 1,2 mld zł, a głównymi beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży HoReCa.

więcej informacji

Konferencja "Ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców gmin Czerwonak i gmin ościennych"

Właścicieli domów, zarządców wspólnot i spółdzielni oraz przedstawicieli firm, którzy planują wymienić stary piec na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania, planują termomodernizację budynku i chcą pozyskać dofinansowanie do tych działań zapraszamy na konferencję "Ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców gminy Czerwonak i gmin ościennych":

 • aktualne przepisy prawa, które powinny być przestrzegane w zakresie stosowania źródeł ogrzewania, programy dotacyjne, dzięki którym możliwe jest pozyskanie dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła (Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Gminny Program wymiany pieców, program Termo i inne), najnowsze rodzaje urządzeń (pompy ciepła, piece, klimatyzatory, panele fotowoltaiczne), które są rekomendowane do montażu w nowych i remontowanych budynkach.
 • Poza prezentacjami przeprowadzonymi przez ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Czerwonak oraz rozmowami z przedstawicielami producentów urządzeń grzewczych, uczestnicy konferencji będą mogli omówić szczegóły dotyczące termomodernizacji swoich nieruchomości.

 

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, 27 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 - 13.00

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Goślińskie Towarzystwo Muzyczne

Link: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 • 31 maja Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina będzie nieczynny, za utrudnienia przepraszamy

Zmiana tras linii autobusowych

Uwaga!
Od 1 czerwca br. zmieniają się trasy linii autobusowych nr 321 i 341. 
➡️ linia 321 zamiast ulicami Gdyńską i Główną kursować będzie ulicami - Bałtycką i Hlonda, 
➡️ linia 341 wjeżdżać będzie na teren Koziegłów ulicami - Poznańską, Piaskową, Żołnierzy Niezłomnych i obsługiwać przystanki Koziegłowy/Os. Karolin i Koziegłowy/Szkoła.

 • plan miasta, ulice
 • plan miasta, ulice

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Uchorowie

Powtórzone zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Uchorowo na kolejną kadencję Rady Miejskiej (2024-2029) odbędzie się 06 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Uchorowie. 

 • ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania...

Zawiadomienie o zebraniu sołeckim zwołanym przez sołtysa Sołectwa Raduszyn

 • Zastrzeż PESEL, na grafice ekran telefonu komórkowego

Gmina Murowana Goślina podpisała dziś umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie „EKO festynu rodzinnego w Murowanej Goślinie”. 
Festyn, na który zapraszamy nie tylko dla dzieci i młodzież, odbędzie się 7 września br. na Nowym Rynku na os. Zielone Wzgórza.
Uczestnicy festynu będą mogli wziąć udział w warsztatach i konkursach o tematyce ekologicznej, dowiemy się jak chronić powietrze, ziemię, wody i bioróżnorodność. Jakie problemy wynikają z braku segregacji śmieci, z zanieczyszczeniem wód i lasów, jak długo rozkłada się plastik, jak zanieczyszczenie środowiska wpływa na zmiany klimatu, które możemy obserwować każdego dnia.
Dla każdego uczestnika quizów i konkursów przewidziano atrakcyjne upominki ekologiczne. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE
pn. „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie”
dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

logo WFOSiGW

Kąpielisko w Kamińsku

Informujemy, że od 22 czerwca do 31 sierpnia br. w godzinach 10:00-18:00 bezpieczeństwo nad jeziorem w Kamińsku (plaża przy ul. Jeziornej) będzie nadzorowane przez dwóch ratowników. Niemniej jednak prosimy o stosowanie się do regulaminu kąpieliska i rozwagę osób kąpiących się, a także pozostawianie na plaży wyłącznie śladów swoich stóp.

 • plaża nad jeziorem, prowizoryczne stoliki z europalet

Badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Od 1 do 28 czerwca trwa badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Metody badania:

 • samospis
 • bezpośrednia wizyta ankietera statystycznego
 • wywiad telefoniczny

Planowane wyłączenia prądu w Długiej Goślinie, Białęgach i Wojnowie

ENEA Operator sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu.

19 czerwca 2024 r. w godzinach 09:00 - 13:00 na obszarze:

- Długa Goślina 4X, 4/a, 1 C, 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 4C, 4D, 4F, 4G, 4J, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9b, dz.285/4, dz.337, 1, 2, dz.336, 4d, al. Czereśniowa 6,


- Białęgi 4K, dz. 284/6,

- Wojnowo 31. oraz działki przyległe

 • wykrzyknik na znaku drogowym

Rakownia - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Rakowni. Zadanie realizowane jest przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka z dofinansowaniem z Polskiego Ładu. Wkład własny pokrywa gmina Murowana Goślina.

Od 10 czerwca br. realizowane są prace w ul. Pawiej, a następnie w ulicach Słowika, Sokoła i Gawrona (część). 
Po ich zakończeniu (planowo w grudniu br. ) prace realizowane będą w ulicach Klinowej, Gila i Zielonczanej (część).

Rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu budowy kanalizacji w Rakowni przez Aquanet S.A. w ramach środków przydzielonych gminie Murowana Goślina planowane jest na przełom 2024 i 2025.

 • ulica, wzdłuż drogi zabudowania, tablice informacyjne, znaki drogowe, strażnica OSP

USC - 25.06.2024 r. nieczynny

Informujemy,

25 czerwca 2024 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.
Realizowane będą wyłącznie wnioski z zakresu ewidencji ludności (meldunki) i dowodów osobistych.


Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zebranie wiejskie w Raduszynie

20 czerwca br. o godz. 19:00 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Raduszyn.

Wakacyjne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej.

Letni (wakacyjny) rozkład jazdy w okresie od 22 czerwca do 1 września 2024 roku. 

Do pobrania:

Planowe wyłączenie prądu w Łopuchówku i Głębocku

ENEA Operator sp. z.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu.

21 czerwca br. w godz. 10:00-11:00 w następujących miejscowościach:

 • Łopuchówko 6-8,
 • Głębocko 6-8 oraz działki przyległe.

Vademecum IMGW

Burza – jak się zachować. 

Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Zawsze niesie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Co więc robić, gdy burza zaskoczy nas poza domem? Na co zwrócić uwagę będąc w pomieszczeniu? Przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak powinniśmy się wówczas zachować.

☑️ Poza domem
•    Jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie.
•    Unikaj przebywania pod drzewami.
•    Unikaj przebywania na otwartej przestrzeni.
•    Jeżeli jesteś na otwartej przestrzeni, znajdź, o ile to możliwe, obniżenie terenu (staraj się nie być najwyższym punktem) i kucnij (nie siadaj i nie kładź się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego), może dojść do przepływu prądu między stopami.
•    Natychmiast przykucnij, jeżeli czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy „stają dęba”.
•    Osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.
•    Jeżeli pływasz lub znajdujesz się na łodzi, kajaku, desce windsurfingowej, kitesurfingowej etc., wyjdź na brzeg i oddal się od wody – woda to przewodnik i jest ekstremalnie niebezpieczna w czasie burzy.
•    Jeżeli jesteś w aucie, nie opuszaj pojazdu. Samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna.
•    Unikaj dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu – przedmioty metalowe mogą „przyciągać” pioruny.
•    Jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź.

☑️ W domu
•    Zamknij okna i drzwi
•    Usuń z parapetu zewnętrznego/balkonu/ogrodu niezabezpieczone przedmioty, które może porwać wiatr.
•    Unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (suszarki do włosów, miksery itp.), ponieważ korzystanie z tych urządzeń w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej.
•    Odłącz od sieci elektroniczny sprzęt domowy – to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia będącego skutkiem uderzenia pioruna.
•    Przygotuj świeczki lub latarkę na wypadek przerw w dostawie prądu.
•    Jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd – wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne lub administratora mieszkania, domu czy osiedla

☑️ Porażenie piorunem – co robić
•    Zbadaj stan ogólny poszkodowanego.
•    Sprawdź czy osoba poszkodowana oddycha i czy jej tętno jest wyczuwalne.
•    Jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, jak najszybciej rozpocznij sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne rozpocznij resuscytacje krążeniowo-oddechową, czyli zewnętrzny masaż serca.
•    W przypadku złamań unieruchm uszkodzoną kończynę.
•    Jeżeli na ciele są ślady oparzenia, to należy – o ile to możliwe – chłodzić je zimną wodą z zachowaniem delikatność przez ok. 5 minut, następnie przyłożyć jałową gazą.
•    Koniecznie skontaktuj się z Pogotowiem Ratunkowym lub innymi dostępnymi służbami medycznymi.


STARAJ SIĘ UNIKAĆ SYTUACJI, W KTÓREJ PODCZAS BURZY PRZEBYWASZ POZA BEZPIECZNYM MIEJSCEM SCHRONIENIA. W TYM CELU SPRAWDZAJ PROGNOZY POGODY, OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY. OBSERWUJ NIEBO, BY Z WYPRZEDZENIEM REAGOWAĆ NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIE.
 
 
Materiał do pobrania
 

Szczegółową prognozę pogody, prognozę i monitoring ⚡ burz a także ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologiczne znajdziesz w serwisie pogodowym IMGW-PIB

 

  

 


 
     
     
     
     

 

 

 

 • grafika przedstawiająca chmurkę, słońce i znak burzy, napis Prognoza pogody

Polecane wydarzenia z kalendarza

Kalendarium

Promocja

Stopka strony

 • Finansowanie zewnętrzne

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

© Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

projekt i wykonanie extranet.pl